Referat nr. 491

Sindal Nord – status
Projektforslaget er sendt til kommunen for godkendelse. Der kommer stadig flere tilslutninger.
Vi arbejder på at få dimensioneret rørene færdigt og få dem bestilt. Vi er udfordret på leveringstid både på rør og på fjernvarmemålere.

Astrup – status
Der er dags dato 108 underskrevne tilslutninger, som desværre er mindre end de 130 som vi havde meldt ud. Alle andre projekter viser at der kommer flere tilslutninger når der først begynder at blive gravet op.
Vi afventer fortsat svar fra nogle potentielle forbrugere.
Det er besluttet at vi arbejder videre med projektet i 3 uger og håber på at de sidste underskrifter kommer i hus. Tilslutningsprisen vil blive 25.000 kr. inkl. moms højere, hvis man tilslutter sig efter igangsætning af projektet, da vi herefter ikke har mulighed for at søge tilskud.

 

El-kedel & Akkumuleringstank - status
Godkendelse af endeligt design, placering af pumper og øvrige installationer er godkendt. Alt går planmæssigt og vi forventer at el-kedlen bliver leveret om ca. 2,5 uge.

Akkumuleringstanken er sendt i udbud til to leverandører, da der kun er to i Danmark der bygger disse tanke.

 

Sindal Biogas – gylle fibre
Vi har siden sidst haft to møder med Hjørring Kommune, vedr. tilladelse til at brænde gyllefibre.
Det er desværre samme situation med disse fibre som med HPF. Der er ikke rigtig nogle der ved om de må brændes og om asken må komme tilbage på markerne.
Der arbejdes fra alle sider for at finde en løsning. Vi vil snarest udtage en askeprøve som skal til analyse. Derefter kan kommunen vurdere om asken kan komme tilbage på landbrugsjord.  

 

Afkølingstarif
Der afholdes et afkølingsmøde i Sindal Hallen den 4/10 hvor vi præsenterer vores afkølingsmodel.

 

Næste års pris
Vi arbejder på budgettet for 2023. Der er meget usikkerhed omkring el- og gaspriser. Vi afventer at kunne komme med det endelige budget, indtil vi er mere sikre på energipriserne.

 

Strategi seminar
Den 7/10-2022 afholder vi strategi seminar for Bestyrelse & medarbejdere. Vi får besøg af Henrik Lund fra Aalborg Universitet. Han vil komme ind på varmeplan 2021 og fjernvarmens rolle i den grønne omstilling.
Derud over får vi besøg af Luise Løt som vil komme ind på emnet kommunikation.

 

Nødforsyning – el og oliebrænder?
Det kan ses i både nyhederne og senest fra Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme, er der pres på energisystemerne i denne vinter. Vi har på Gutenbergvej ”kun” generator kapacitet til at lukke værket sikkert ned – vi kan ikke drive værket med den nuværende løsning. Det kan give os udfordringer med at drive værket og vil give os flere omkostninger til vagt/opstart af anlæg.
På Baggesvognsvej har vi ingen nødgenerator, det betyder at hvis strømmen forsvinder, kan vi ikke forsyne for forbrugere med varme. I så fald kan vi heller ikke måle den varme som bliver solgt, da vores målere også er forbundet til el-nettet.

Der har også været meget skriveri om, at der kan komme gasmangel til vinter og især kan prisen også gøre det meget dyrt. De 10 dage vi havde nedluk i august, har kostet os 1 mio. kr. i gas og den uge var meget varm, var det kold vinter kan det godt være 5-6 mio. kr. på 10 dage. Et alternativ kunne være muligheden at undersøge om vi kan få en anden brænder til vores gaskedel, så den kan køre på fyringsolie, som trods alt ikke er blevet så dyrt endnu.  


Driftsleder
Der er lavet endelig aftale med Hededanmark om levering af flis for perioden 1/7/22-31/12/23. Vi har låst prisen for at give budget sikkerhed.
Vi arbejder stadig på at kunne få HPF, men pt. er det ikke muligt.

Der er kommet tilslutningsaftale på 2 forbrugere i byen som ønsker at tilmelde sig fjernvarmen. Derud over har vi også fået beregnet et overslag for butikkerne ”Ved Banen”

 

Økonomi:
Det ser fortsat fornuftigt ud. Pr. 31/7 har vi et realiseret underskud på 208.000 kr. mod et forventet underskud på 534.000 kr.
Det er især el-indtægterne der trækker i den positive retning, samtidig med at el-omkostningerne, køb af CO2-kvoter, skade på oliekedel m.v trækker i den anden retning. Vores salg ligger noget under budget.

//