Referat nr. 495

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.
Baggesvognsvej 32
9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 20. marts 2023, kl. 16.00

Deltagere: Jens Ole Jørgensen (JOJ), Jacob Nielsen (JN), Mogens Fonseca (MF), Peter Muhlig (PM), Palle Hansen (PH), Thomas Holt (TH), Thomas B. Stubben (TBS), og ref. Jesper Skrubbeltrang (JS).

 1. Godkendelse af seneste referat nr. 494

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 1. Regnskab 2022 - godkendelse af regnskab

Chris Mark fra revisionsfirmaet EY, gennemgik årsrapporten, specifikationshæfte, skattebilag og revisionsprotokollen. Der var en rigtig grundig gennemgang af materialet og bestyrelsen kunne godkende materialet.

 1. Sindal Nord
  Pumpestation
 • Der er lavet sandpude og trukket kabler.
 • Pumpestationen er ankommet og blevet svejset sammen med eksisterende rør. Det var en succes, da rør i jorden passede 100%.
 • Der har været fibermontør, så der er forbindelse fra det eksisterende værk.
 • Elektrikeren har jordet stationen og monteret en målertavle, så der nu er spænding på stationen.

Drift

 • Der er lavet I/O tests på stationen, og den er 100 % driftsklar.
 • Den nye DN200 ventilbrønd er åbnet fra transmissionsledningen mellem værkerne.
 • Vi er ved at fylde vand på nettet, og forventer at der er vand på den del af Sindal Nord der er færdig inden denne uges udgang.
 • I løbet af næste uge vil pumpestationens pumper blive afprøvet, og der vil blive arbejdet på at indkøre pumperne, så vi er klar til drift. Umiddelbart herefter vil der blive sat gang i processen

 

Målere

 • Vi mangler en del målere i Sindal Nord, hvilket har betydet at vi i øjeblikket monterer midlertidige målere en del steder. (gl. målere fra Lørslev)

 

Jord- og smedearbejde er rigtig langt, der mangler noget reetablering og tilslutninger på Ole Rømers Vej. Fredag d. d. 10/3 afholdt vi et lille ”rejsegilde” for de involverede parter.

 

 

 1. Astrup

Tilskud fra fjernvarmepuljen.

 • Der ventes i øjeblikket på at høre om der er tilkendegivet tilskud fra fjernvarmepuljen.

Godkendelser

 • Sindal Vandværk har tilkendegivet at der er OK med pumpestation ved siden af deres på Astrupvej 600
 • Der er kommet endelig godkendelse fra kommunen angående tracé gennem sportsplads.

Kundebesøg

 • Der er på nuværende tidspunkt besøgt 77 forbrugere i Astrup, hvor ca. 90 % vælger at leje en unit.
 • Der gives frit valg mellem skab eller skråboring efter mulig plads, samt kundens ønske.

Planlægning af føringsveje

 • Tankegangs program har været rettet til en del gange, og er heller ikke i mål endnu, men det giver et nogenlunde overblik over aftalerne i Astrup.
 • Tankegangs bookingprogram har virket godt.

 

 1. 17/2 havde JS kontakt til Kommune Kredit og undersøgt flere forskellige finansieringsmuligheder.

 2. El-kedel & Akkumuleringstank 

El-kedel

Forventet test mandag til torsdag i denne uge (11). Herefter er den klar til produktion. Der er lidt mangler bl.a. trappe til el- og gaskedel, oprydning, loft i højspændingsrum og flere mindre ting som er på mangellisten. Vi har forventeligt oplæring og aflevering af el-kedlen mandag d. 20/3.

Akkumuleringstank

Udgravning er startet, de har ca. udgravet 1/3 af det de skal. Overskudsjord går til ud til Sindal Biogas.

El-forsyning til tank på 32 A og fiber er klar. Der er monteret t-stykke til tanken med engangsventiler Ø219. Vi har monteret engangsventiler til tanken, så vi ikke bliver nødsaget til at lukke ned for Sindal Nord.

Vi skal have 125A forsyning klar uge 18, 30 meter fra tank. Dvs. vi skal levere 160 meter kabel med stik. Det er forsyning til smedede når de skal svejse tanken op.

Vi har lavet en vej fra Gutenbergvej til tanke. 35 cm knust beton for at lastbiler kan komme ind på pladsen og for at vi har en vej bagefter.

 1. Sindal Vand

Vi har fået lov til at placere pumpestationen på Sindal Vandværks matrikel uden for Astrup. De har drøftet det på et bestyrelsesmøde i Sindal Vandværk.

 

 1. Elkær Enge - energi fællesskab

Der er de seneste uger brugt utrolig mange ressourcer på dette projekt, især over for Eurowind, da de ikke vil lave en bindende aftale. Vi har fremsendt et udkast til en kontakt d. 27/2, hvor vi får adgang til 40% af den kapacitet der er i hele sol- og vind parken. Den ene mølle og solenergi skal gå til energifællesskabet (borgerforeningerne), som derved kan sælge strøm til lokalområdet og genere et pænt beløb f.eks. til en fond til Sindal, Bindslev og Tversted, som borgerforeningerne kan søge midler.

JOJ og JS har hele tiden forholdt os til at vi skal have vores advokat Pernille til at godkende aftalen. Og efterfølgende have bestyrelses godkendelse og orienterede møde for vores andelshavere.

 1. Direktør

Næste uge skal der aftales ny flis pris med HedeDanmark, den forventes at kunne handles pænt ned i forhold til nuværende niveau.

Som nævnt sidste år skiftede vi ordning på vores tilskud til el-produktion på Gutenbergvej. Da der fra Energistyrelses side pludselig opstod, usikkerhed om afregningen kunne overstige tilskudsprisen på ca. 840 kr./MWh. På trods af at vi sidst år fik en mail fra Energistyrelsen om at de IKKE havde lovhjemmel til at modregne noget i det beløb vi fik udbetalt over 840 kr./MWh. På trods af det, har de i januar måned ikke udbetalt vores tilskud på 477 Kr./MWh, da de modregner i det, de mener, vi har fået udbetalt for meget i 2022. Jesper har kontaktet EY – Chris Mark og Anders Klinge, de er på sagen sammen med ca. 15 andre der oplever det samme som os.

JS har aftalt et møde med Sindal Biogas på fredag i uge 12, med henblik på at komme videre med samarbejdet. De tror fortsat på en transmissionsledning. JS spurgte også ind til de planer de har i Brønderslev om biogas, energipark osv. Det får ingen betydning for anlægget i Sindal, de fortsætter med de planer de har.

Fjernvarme til Hørmested lykkedes ikke, selvom borgerforeningen de seneste par måneder har lavet flere tiltag for at opnå tilstrækkelig tilslutning.

 

 1. Fmd.

Der er desværre en fejl i annoncen til generalforsamlingen, der står ikke noget konkret i forhold til forslag fra bestyrelsen, hvor vi ønskede vedtægtsændring vedr. indkaldelse og afholdelse af generalforsamling. I stedet informerer vi om det på den kommende generalforsamling og tager det med næste år.

Jens Ole, Jacob og Jesper har deltaget i regionalmøde i Sæby, det var et rigtig godt møde, hvor vi fik gode informationer. Det blev besluttet at JS deltager i kursus d. 1/6 vedr. de nye vejledninger.

 1. Evt.
 2. Tak for i aften.

 

Jens Ole Jørgensen                                       Jacob Nielsen                             Peter Muhlig

 

 

Mogens Fonseca                                           Palle Hansen                              Jesper Skrubbeltrang

 

 

 

//