Referat nr. 494

 

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 06. februar 2023, kl. 16.00

 1. 1. Godkendelse af seneste referat nr. 493
 2. Sindal Nord 
  Projektet er kommet godt i gang her i 2023, samarbejdet fungerer godt og der er dygtige medarbejdere både fra W. Andersen og Brøndum. Der er gravet ca. 500 m hovedledning og svejserne har lagt 425 meter ned og har 60 m klar. Der er kommet stik ind til dyrlægen. Pt. arbejder vi på Gutenbergvej, Tyrsigvej og Ole Rømers Vej.

Vi har været i dialogen med Kommunen og EVIDA vedr. gas, så de relevante samarbejdspartnere er involveret i projektet.

Der har pt. været ekstraomkostninger til sugespidser, der har været meget vand på Gutenbergvej og det har været nødvendigt at montere pumpeanlæg.

Vi forventer at pumpestationen kommer primo næste uge (6).

 1. Astrup
  Der er åbnet for ansøgningspuljen til Astrup. JPH og Sindal Varmeforsyning arbejder på at udfylde en ansøgning, så der kan blive søgt om tilskud.

Der er aftalt nyt tracé ud fra Ler-oplysningerne. Planen på nuværende tidspunkt, er at pumperne skal placeres hvor transmissionspumperne Til Gutenbergvej stod på Baggesvognsvej. Ledningen skal derefter krydse Baggesvognsvej, og løbe langs med længdespringsbanen på kommunens jord ved Hallen, og derefter krydse Oremosevej. Den skal derefter over til Hybenvej, og Annemonevej ned til Danmarksgade, hvorefter den løber til vandværkets grund på Astrupvej 600.

Det er vel og mærket forbeholdt at vi får tilladelse af Naturstyrelsen, og dispensation fra skovloven. 

Vi har fået tilladelse af kommunen til at spærre vejen i op til 6 uger mens der graves igennem Slotved skov.

Team natur og miljø har givet tilladelse til at køre i planlagte tracé, hvis visse flagermus og frøer ikke påvirkes.

Vandværkets bestyrelse finder ud af om vi kan benytte deres plads Astrupvej 600 til pumpestationen.

Det er bestemt at transmissionsledningen dimensioneres i DN125.

Logstor kommer med første udkast til transmissionsledningen torsdag d. 2/2.

Nye forbrugere
Eksisterende tilmeldinger og aftaler er gennemgået. Der er nu 137 tilmeldinger i alt.

Tankegang har udviklet et program til afprøvning hos os. Vi skal give tilbagemelding i næste uge på det vi gerne vil have rettet til. Her kan alle nødvendige informationer indtastes og forbrugeren får det samme tilsendt.

Der er også oprettet et bookingsystem, så kommende forbrugere selv kan booke tid til et besøg, vedr. placering af stik mv.

 

 1. Hørmested  
  Vi havde d. 9/1 møde med Lene Olesen og Bjarne Raunstrup fra Hørmested. De var ikke klar til at opgive kampen med at få fjernvarme. Vi havde et fint møde, hvor vi snakkede om de muligheder der var for at komme videre. Vi aftalte at de ville gå rundt i byen til de adresser der ikke har udvist interesse. De har fortsat fået at vide, at vi skal have 70 interesse tilkendegivelser, inden vi vil arbejde videre med det.

Siden mødet er der kommet 2 nye interesse tilkendegivelser.

 

 1. El-kedel & Akkumuleringstank 
  El-kedel
  Inopower forventer koblingsanlæg kommer midt feb. Monteringen tager herefter ca. en uge, vi forventer herefter at vi kan lave test i uge 9. Med det tidsestimat er vi ca. 7 uger forsinket i forhold til den oprindelige plan.

Tilslutningsaftale er lavet med Nord Energi.

PBA-boks monteret, det er den Nord Energi har siddende og kan koble elkedlen ud, hvis elnettet er presset. Logimatic mangler PLC program og det visuelle til vores styring og signal test med både Inopower og Danske Commodities.

Akkumuleringstank

El-forsyning og kommunikation (lysleder/fiber) er forberedt til tanken.

Nitrogenanlæg er bestilt til tank, monteres på flisværket til april.

Steeltank starter med udgravning uge 8 til 10 og svejsning af tank starter uge 18.

Projekt er ikke rigtigt opstartet endnu.

 

 1. Parkering vedr. lys og ladestandere

Vi har fået tilbud på lys til vores nye og eksisterende parkeringsplads.
Siden sidst har vi været i kontakt med Clever vedr. installering af ladestandere. Der er kommet tilbud fra El-service Nord på to standere med hver 2 lademuligheder, så der kan lades 4 biler samtidig.

 

 1. Elkær Enge - energi fællesskab
  Vi har i december og januar haft flere møder med Eurowind Energy, vedr. den vindmøllepark de arbejder på at få sat op i Elkær Enge. JS har haft møde med deres Business manager Mads Nedergaard, da vi ikke har kunne se økonomi i at gå ind i projektet, varmen var simpelthen for dyr.
  Der kunne dog være en mulighed for at levere varme til Sindal Biogas og så bliver regnestykket lidt anderledes.

Eurowind vil lave en hensigtserklæring/eksklusivitetserklæring med alle tre varmeværker. Det vil betyde at mens undersøgelserne er i gang, kan vi ikke investere i andre nye varmekilder. De vil have sikkerhed for at, vi vil projektet, inden de investerer penge i boringer mv. Tversted vil rigtigt gerne projektet, da de er udfordret af prisen på træpiller. Bindslev vil udelukkende deltage, hvis de kan få varmen leveret på varmeværket uden investeringer. Det er svært for os i Sindal at se en økonomisk mulighed i projektet – udelukkende hvis vi kan sælge varmen til Sindal Biogas.

 1. Direktør
  Vi er bekymret over det store fald der var været i el-priserne, det har betydet at vi fra vi lavede budget pt. ser ind i en halvering af el-prisen. Det meste af januar har lagt lavt og januar ligger under budget på omsætning af el fra Gutenbergvej. Vejret har heldigvis været varmt i perioden, så forbruget af gas har været lavt. Det er noget der kan påvirke vores budget/økonomi meget i forhold til hvad vi har forventet.
 2. Fmd.
  Der afholdes generalforsamling d. 29/3/2023, på valg er Jacob Nielsen og Palle Hansen – begge modtager genvalg, Thomas Holt og Thomas Buus Stubben modtager genvalg.
  Der skal fremlægges forslag til ændring af vedtægterne, da vi ønsker at gøre det via sociale medier, sms, hjemmeside eller andre medier som bestyrelsen finder relevante. Vi arbejder på et oplæg til ændring.
  Indkaldelsen skal i Vendelboposten d. 8/3.

                                                                                                                                          

//