Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 9. marts 2022.

Referat 486

Årsrapport 2021
Regnskabet viser et overskud for 2021 på 1.301 tkr. Hvilket er meget tilfredsstillende set i lyset af de udfordringer vi har haft med blandt andet høje el- og gaspriser. Med sidste års underdækning på 539 tkr. kan vi overføre en overdækning ind i regnskabet for 2022 på 762 tkr.

El-kedel og akkumuleringstank
Vi har modtaget udkast for udbudsmaterialet for el-kedel. Vi forventer at få tilbud hjem i uge 14 eller 15. Det forventes at vi kan idriftsætte el-kedlen i november 2022.
Vi har været i dialog med kommunen mht. placering af akkumuleringstanken. Hvis den skal placeres bag ved værket på Baggesvognsvej vil det kræve en ny lokalplan, hvilket vil tage 10-12 måneder. Vi vil derfor forsøge os med en placering mod vest.

Astrup
Der er blevet bragt en artikel på Facebook vedr. vores projekter i Sindal Nord og Mosbjerg. Her blev der fra Astrups side vist interesse for fjernvarme.

Driftsleder
På produktionssiden er vi kommet rigtig godt fra start. De første 2 måneder af 2022 er 94,85% af varmen kommet fra Gutenbergvej og i februar var det 98,94%. Dvs. at der kun er produceret 236 MWh varme på gas. Sammenlignet med 2021 var det 1.123 MWh.
Desværre er der pt lidt udfordringer med anlægget. Vi forventer at vi har en oliekedel der er tilstoppet og derved kan vi ikke køre fuldlast. Desværre har vi også en utæthed i oliekedlen.
En beregning viser at det vil koste 250.000 kr. om dagen i ekstraomkostninger til varmeproduktionen, så derfor forsøger vi at holde den i gang så længe som muligt. Et nedluk forventes at vare i 7-10 dage.

Vi er påbegyndt renoveringen af Odinsvej/Thorsvej som også er en del af forberedelserne til at kunne forsyne det nye plejecenter der kommer ved Hjørringvej. Vi forventer at være færdige i slut maj/juni. Derefter fortsætter vi på Vendelbogade og efterfølgende Nørregade som tages i to etaper.

Vi oplever desværre et stort vandtab som vi ikke kan lokalisere. Det er derfor besluttet at vi vil forsøge med drone at termografere vores ledningsnet. Pt. taber vi 250 m3 om måneden hvor vi normalt taber ca. 90 m3. Det er især i gudekvarteret at vi har haft de sidste lækager.

Oliekedel og primærbefugter er blevet isoleret og det har en forventet besparelse på 800 MWh på oliekedlen, hvor der på primærbefugteren er en besparelse på 98 MWh.

 

 

//