Ekstraordinær generalforsamling maj 2018

31. maj 2018

Ekstra ekstraordinært generalforsamling

Mandag den 28. maj kl. 17.00

Generalforsamlingen blev afholdt i mødelokalet på Varmeværket på Baggesvognvej. Ud over bestyrelsen, medarbejdere og dirigent var der fremmødt en andelshaver.

Formand Bjarne E. Christensen bød velkommen og foreslog Erling Johansen som dirigent. Erling blev valgt.

Bjarne orienterede kort om de ændringer der blev forelagt på den eksraordinære generalforsamling den 7. maj. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. Med de nye målere der er opsat nu, bliver det ikke et problem med aflæsning omkrinfg jul og nytår. Nu kan aflæsningen foretages med en klik på computeren, som står på varmeværket. Derfor får vi et halvt regnskabsår fra 1/7-18 til 31/12-18. Næste regnskabsår vil derefter følge kalenderåret 1/1-19 til 31/12-19. Generalforsamling for indeværende regnskab afholdes som vanligt i september 2018. Generalforsamling for det halve år afholdes i marts 2019. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtændringer:

§ 9.1 ændres til: Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 6.2 ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts.

Hermed vil både regnskabsår og skatteår  følge kalenderåret. Der vil fra kommende regnskabsår blive fem rateopkrævninger mod tidligere fire.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formande takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen. Dagen sluttede med kaffe og kage.