Ekstraordinær generalforsamling 2018

9. maj 2018

Ekstraordinært generalforsamling

Afholdt i mødelokalet på Sindal Varmeforsyning.

Den ekstraordinære generalforsamling blev flyttet til mødelokalet på varmeværket grundet meget få tilmeldte.

Formand Bjarne Christensen bød de fire fremmødte andelshavere velkommen.

Til dirigent valgtes Johnny K. Andersen, som konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Bjarne orienterede om Energistyrelsen snart kræver at vores regnskabsår skal følge kalenderåret. Et ønske som også mange andelshavere har foreslået. Omlægningen sker ved at vi starter med et halvt regnskabsår, som kommer til at gå fra 1. juli 2018 til 31. december 2018. Næste regnskabsår vil så følge kalenderåret. Generalforsamling for det halve år vil blive holdt i marts 2019. Fra næste år vil der blive fem rateopkrævninger mod de fire som er nu. Opkrævningsdatoerne bliver 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november. Ændring af regnskabsår samt fem opkrævninger blev enstemmig vedtaget. Øvrige vedtægtsændringer bliver sat på dagsorden i september til vores generalforsamling.

Bjarne og Jesper orienterede herefter om byggeriet på Gutenbergvej. Det skrider nogenlunde planmæssigt frem, og der bliver opstart af kedel og motor primo juni måned. Den store indvielse for alle vore andelhavere bliver i september i uge 37 eller 38. Spørgsmål fra deltagerne blev besvaret. Johnny afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage.