Bestyrelsesmøde nr. 504

Bestyrelsesmøde: Afholdt torsdag den 28. februar 2024, kl. 16.00

Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2023 - Revisor Chris Mark

Der er til mødet fremsendt følgende dokumenter:

·         Årsrapport 2023

·         Specifikationshæfte 2023

·         Regnskabserklæring 2023

·         Bilag til selvangivelsen 2023

·         Revisionsprotokollat 2023

Det fremgår heraf at underskuddet for 2023 ender i 4,6 mio. kr., heri er indregnet den forventede tilbagebetaling fra Energistyrelsen på 1.911.000 kr. Det er nogenlunde som vi forventede sidst på året. Chris vil gennemgå dokumenterne på mødet.

Chris Mark giver en grundig gennemgang af dokumenterne og vi får drøftet regnskabet godt i gennem. Bestyrelsen godkender regnskabet.

Chris og JS nævner at der i 2024 kan komme udfordringer med økonomien igen, da elprisen igen i år er lavere end budgetteret.

Vi drøfter den mulighed at der kan laves en ekstraordinær opkrævning af alle forbrugere vedr. 2023 regnskabet. Det er bestyrelsen ikke overbevist om er en god ide, det vil give meget uro og for nuværende er det ”kun” en afvigelse på ca. 600.000 kr. på resultatet for 2024.

Bestyrelsesmedlem spørger om det er muligt at spare nogle steder i vores budget for 2024, ledelsen mener ikke der er meget at gøre med, der er store poster men der er ikke muligt at skære meget i dem. Vi forsøger hele tiden med andre alternative biomasser, som er den største enkelte udgift vi har.

Det bliver besluttet at vi i juni laver opfølgning på de første 5 måneder.

Astrup

Der arbejdes pt. på Agerlund og Godthåbsvej; Godthåbsvej er der vand på alle ledninger og der mangler kun reetablering på privat grund – der asfalteres d. 7/3. Agerlund skal der være vand på d. 4/3 og også her asfalteres også der d. 7/3.

På Astrupvej og Bøgstedvej mangler der oprydning og reetablering, dette er aftalt til at være afsluttet 7/3.

Nørrevænget og Østervænget skal alt være afsluttet og asfalt på d. 7/3.

Der er i denne uge opstart på Lundholmvej og Vestervang, der er to gravhold i gang samtidigt.

Vi forventer at der omkring generalforsamlingen er tilkoblet hvad der svarer til 100 forbrugere.

Direktør

Vi har haft succes med at brænde cashew nøddeskaller, men det er endnu ikke lykkedes at lave en aftale med Aalborg Portland.

Vennelyst er godt i gang med at udbedre de mangler der på Gutenbergvej efter 5 års gennemgang. Der mangler fortsat murværket udvendigt, hule klinker, fald vedr. afløb i kedelhallen og nogle andre småting. Men der er udbedret en del.

Vi afventer FORCE certificates med endelig rapportering vedr. vores CO2 kvoteudledning for 2023.

 Formand

Når arealet på Baggesvognsvej 34 er blevet pløjet skal der sås blomster – det gøres af LK Maskinservice.

Der varsles nu ændringer for den CO2 der laves f.eks. i undergrunden CCS. Men det forlyder nu at varmesektoren kun kan spare emissionsafgiften og ikke CO2 afgiften. Det betyder at der ”kun” kan spares 375 kr./ ton CO2. hvorimod andre sektorer kan spare 750 kr./ ton CO2.

Vi har forsøgt at være i dialog med Hjørring Kommune vedr. opkrævning af kommunegaranti for de lån vi har i KommuneKredit.

//