Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

 

Ordinær generalforsamling for 2019 blev afholdt i Sindal Hallerne, onsdag den 16. september 2020, kl. 19.00.

 

Aftenen startede med i år uden spisning, grundet Covid-19 situationen.

 

Formand Bjarne E. Christensen (BEC) bød velkommen til de 37 fremmødte andelshavere

 

 

  1. Valg af dirigent

Advokat Johannes Funch valgtes til dirigent. Der konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Som stemmetællere valgtes Erling Johansen og Johnny K. Andersen.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bjarne Christensen (BEC) afgiver bestyrelsens beretning, hvilket er lidt underligt når vi er i september 2020. I 2019 var der flere udfordringer end vi havde håbet, reduceret afregningspris for strøm produceret på Gutenbergvej og nedbrud i januar, februar og december. Yderligere har det været nødvendigt med ekstra personale i forbindelse med det nye værk, først Thomas Nielsen som konsulent og efterfølgende ansættelse af Steffen Gram Jensen. Byggeriet på Gutenbergvej endte med at koste 70 mio. Kr. I alt var en ekstraregning til Sindal Varmeforsyning på 425.000 kr. Hvilket BEC var stolt af – når vi sammenligner med lignende byggerier. Beretningen er vedlagt.

Jesper Skrubbeltrang (JS) orienterer om plan for gaderenovering i 2020 og de kommende år. Der er lavet en investeringsplan frem til 2033, hvor der i alt investeres ca. 40 mio.kr. i ledningsnettet. Til trods for den store investering, bliver prisen fastholdt.

 

  1. Revideret regnskab til godkendelse

Revisor Ole Ejsing, BDO, fremlagde regnskab for sidste regnskabsperiode, som var 12 måneder. Regnskab vedhæftet.

Der stilles spørgsmål til det store tilgodehavende, og ændring i

Formandens beretning, samt det reviderede regnskab godkendes.

 

  1. Budget for 2019

Revisor Ole Ejsing, BDO, fremlagde budget for 2020.

 

  1. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 

  1. Behandling af forslag fra andelshavere

Ingen forslag

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Jens Ole Jørgensen, Jacob Nielsen og Mogens Fonseca. Bestyrelsen valgte at opstille alle tre medlemmer af bestyrelsen. På opfordring fra salen stillede Jette Grooss op til bestyrelsen. Derfor skulle der stemmes og stemmerne fordeles således:

Jens Ole Jørgensen                     36 stemmer

Jacob Nielsen                               36 stemmer

Mogens Fonseca                          36 stemmer

Jette Grooss                                 14 stemmer

 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen valgte at opstille Thomas Holt og Palle Hansen.

Thomas Holt valgtes som 1. suppleant

 

  1. Valg af revisor

BDO Revision genvalgt.

 

  1. Eventuelt

BEC og JS gennemgik det nye strategigrundlag for Sindal Varmeforsyning. Hvorfor vi var startet op på det og hvad resultatet var blevet. Det har krævet mange kræfter både fra personale, ledelse og bestyrelse. Arbejdet er udarbejdet sammen med Konsulent John Nielsen og der var også en tak til ham for godt arbejde og for at holde os i gang.

 

 

 

………………………….             …………………………             ………………………...

    Johannes Funch                 Bjarne E. Christensen           Jesper Skrubbeltrang

            Dirigent                                  Formand                                   Referent